POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

- notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

Informații generale

În cele ce urmează dorim să vă oferim informații într-un mod cât mai transparent cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, scopurile și temeiurile prelucrărilor, durata pentru care le păstrăm și în ce condiții, persoanele cărora le divulgăm, și nu în ultimul rând, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată în legătură cu o asemenea prelucrare, conform legii. Astfel, vă rugăm să acordați o atenție deosebită informațiilor de mai jos.

Noțiunile de „Utilizator”, „Cumpărător”, „Consumator”, „Cont”, „Comandă”, „Produse”, „Campanie promoțională”, „Newsletter” folosite în acest document sunt definite conform Termenilor și Condițiilor publicate pe www.szelmob.ro.

 

Operatorul datelor cu caracter personal și datele de contact ale acestuia

SZEL-MOB SRL, persoană juridică română, având sediul social în Cristuru Secuiesc, str. Berde Mozes nr. 61, jud. Harghita, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J19/1425/1994, cod fiscal: RO6833026, capital social: 1.100.000 lei, telefon/fax: +40-266-243836, +40-748-119721 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (denumită în continuare „Szel-Mob” sau „Operatorul”), colectează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil începând cu 25 mai 2018, în calitate de operator al acestor date cu caracter personal.

Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări sau cereri, sau dacă doriți să va exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. Szel-Mob va răspunde tuturor cererilor gratuit, conform legislației în vigoare, în cel mai scurt timp posibil.

 

Colectarea datelor cu caracter personal

Prin noțiunea de „date cu caracter personal” se înțelege totalitatea informațiilor care identifică sau în baza cărora poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană fizică, inclusiv numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, numărul contului bancar și orice alte informații pe care alegeți să le comunicați către Szel-Mob. 

Szel-Mob colectează în principal datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin oricare dintre următoarele modalități:

 1. prin intermediul formularului disponibil pentru crearea unui Cont, existent pe Site-ul ;
 2. prin intermediul sistemului de plasare de comenzi online pe Site-ul ;
 3. prin intermediul formularului de contact, existent pe website-ul , administrat de Szel-Mob ;
 4. prin contactarea noastră prin intermediul aplicației de chat online disponibile pe Site-ul ;
 5. în cazul în care dețineți calitatea de câștigător în cadrul uneia dintre Campaniile promoționale organizate de Szel-Mob;
 6. prin intermediul contului de Facebook Szel-Mob, administrat de Szel-Mob;
 7. prin telefon sau ca urmarea unei vizite la sediul nostru, sau a unei interacțiuni de alt fel cu noi, spre exemplu prin intermediul altor rețele de socializare;
 8. ca urmare a participării la târguri de mobilă, expoziții sau la orice evenimente de acest gen.

În plus față de acestea, sunt utilizate cookie-uri prin intermediul paginilor noastre www.szelmob.ro. www.szelmob.ro, și a subdomeniilor acestora, în urma accesării și navigării acestora de către dumneavoastră. Puteți afla mai multe despre cookie-uri pe www.szelmob.ro., citind Politica de utilizare a cookie-urilor aici, și respectiv pe www.szelmob.ro, citind Politica de utilizare a cookie-urilor aici.

Colectarea datelor cu caracter personal ale persoanelor minore sub 16 ani

Toți Utilizatorii Site-ului www.szelmob.ro trebuie că aibă vârsta minimă de 18 ani împlinită la data creării unui Cont, pentru a putea da o Comandă și a-și comunica datele personale prin intermediul Site-ului www.szelmob.ro. Toți Utilizatorii site-ului www.szelmob.ro trebuie că aibă vârsta minimă de 18 ani împlinită pentru transmiterea de comunicări către Szel-Mob prin intermediul formularului de contact existent. Totodată, pentru participarea la Campaniile promoționale organizate de Szel-Mob, este necesar ca persoana fizică în cauză să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei promoționale. 

Cu toate acestea, în cazul în care în cadrul desfășurării activității sale Szel-Mob oferă servicii către persoane cu vârsta sub 16 ani, în principal în scopul facilitării începerii, desfășurării sau încetării unui contract, acesta va prelucra datele cu caracter personal ale minorilor respectivi numai în temeiul consimțământului valabil exprimat al titularul răspunderii părintești asupra minorului.

Scopurile prelucrării și temeiurile legale în baza cărora se realizează prelucrarea

Szel-Mob prelucrează date cu caracter personal, după cum urmează:

 1. În temeiul necesității executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri în vederea încheierii unui contract la cererea persoanei vizate, conform art. 6 alin. 1 lit. 
 2. - în scopul furnizării bunurilor și prestării serviciilor de livrare a acestora oferite de Szel-Mob solicitate de persoana vizată, mai exact în principal în scopul facilitării începerii, desfășurării sau încetării relației contractuale în baza căreia Szel-Mob livrează corpurile de mobilier comandate. 

  - în scopul organizării și desfășurării de Campanii promoționale, inclusiv al validării și desemnării câștigătorilor, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale aferente ale Szel-Mob; 

  - în scopul efectuării operațiunilor de management și gestionare a clienților aferente furnizării bunurilor și prestării serviciilor de livrare a acestora oferite de Szel-Mob, solicitate de persoana vizată, 

  - în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor Szel-Mob, contractuale sau legale, inclusiv în legătură cu colectarea oricăror feluri de debite și recuperarea creanțelor datorate Szel-Mob, născute ca urmare a livrării bunurilor și prestării serviciilor oferite de societate, sau orice pretenție, acțiune sau procedură aferente;

   

 3.       în temeiul necesității îndeplinirii unei obligații legale aplicabile care îi revine Szel-Mob conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, pentru următoarele scopuri: 
 4. - în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind arhivarea documentelor și informațiilor; 

  - în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind gestiunea economico-financiară (ținerea și organizarea contabilității în condițiile legii, emiterii de facturi fiscale etc.); 

  - în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind relațiile de muncă cu salariații Szel-Mob sau de colaborare cu colaboratorii Szel-Mob ; 

  - în scopul îndeplinirii obligațiilor legale de raportare și informare către autorități și/sau instituții, sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform legislației aplicabile; 

  - în scopul luării măsurilor legale de cunoaștere a clientelei și de prevenire și combatere a spălării banilor sau finanțării actelor de terorism; 

  - în scopul conformării cu oricare legi, reglementări sau practici, aplicabile Szel-Mob ;

   

 5. în temeiul intereselor legitime urmărite de Szel-Mob, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, în special interesul Szel-Mob de a-și desfășura activitatea cu bună credință, pentru următoarele scopuri:
 6. - în scopul conformării cu reguli sau reglementări interne, coduri de bune practici aplicabile Szel-Mob sau clienților și/sau partenerilor săi; 

  - în scopul exercitării și/sau apărării drepturilor Szel-Mob , contractuale sau legale; 

  - în scopul selectării clientelei și pentru a efectua acțiuni de promovare; 

  - în scopul unui proces de recrutare/angajare/internship sau în contextul unui raport de muncă sau de colaborare; 

  - în scopul efectuării de cercetări, studii de piață și/sau analize în scopuri statistice;

   

 7. în temeiul consimțământului liber exprimat al persoanelor vizate, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

-      în scop de marketing, reclamă și publicitate (inclusive marketing direct constând în efectuarea de comunicări Newsletter comerciale prin e-mail, SMS, poştă sau alte mijloace de comunicare directă), pentru evaluarea nevoilor clienților noștri și adaptarea serviciilor oferite de Szel-Mob în funcție de acestea și de tendințele pieței, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite, mai precis pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către Szel-Mob, noi produse lansate sau noi servicii oferite 

-      în scopul realizării de sondaje de opinie, privind calitatea bunurilor și serviciilor oferite de Szel-Mob, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite; 

Consimțământul (acordul dat) pentru scopurile de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. 

Atunci când datele personale sunt prelucrate de către Szel-Mob în scopuri de marketing direct/comunicări Newsletter, sondaje de opinie, acest lucru are ca temei consimțământul dumneavoastră și numai pentru ca ați optat să vă contactăm în asemenea scopuri. Prin urmare, prelucrarea în scopuri de reclamă și marketing direct se va putea face până la momentul în care ne comunicați ca ați decis să vă retrageți consimțământul astfel acordat.

Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii acestei obligații 

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație contractuală, necesară pentru încheierea unui Contract în privința scopurilor menționate la punctul a), de mai sus, respectiv o obligație legală în privința scopurilor menționate la punctul b), de mai sus. În consecință, refuzul de a furniza datele cu caracter personal, în mod corect și complet, necesare pentru scopurile menționate mai sus, la punctele a) sau b), poate împiedica Szel-Mob să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și poate avea drept consecință inclusiv imposibilitatea contractării livrării produselor sau serviciilor Szel-Mob , sistarea sau restricționarea efectuării comenzilor, după caz.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal 

Societatea Szel-Mob nu vinde, negociază sau transferă informațiile personale ale clienților săi către terți în scopuri comerciale. Cu toate acestea, în anumite situații de excepție, este posibil să dezvăluim date cu caracter personal, după cum urmează: 

 •          dacă avem acordul dumneavoastră în acest sens; 
 •       încazul în care Szel-Mob trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare privind transmiterea datelor unor autorități, agenții, organisme publice, sau alte terțe persoane în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal;
 •       da  dacă divulgarea este absolut necesară și în interesul dumneavoastră în contextul livrării bunurilor și prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare, către următoarele categorii de terți:
 • împuterniciților, partenerilor contractuali, furnizorilor de servicii ai Szel-Mob , care asigură serviciile operaționale ale Szel-Mob , precum curierat, telecomunicații, IT, securitate, plăți, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Szel-Mob;
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)
 • Consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori sau avocați;

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Szel-Mob intenționează să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de persoanele vizate, mai precis pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în cazul vânzării de bunuri prin contracte încheiate la distanță, respectiv în vederea finalizării comenzilor și livrării acestora, și al standardelor ocupaționale existente, precum și al altor legi, reglementări și/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calității produselor astfel livrate în general. 

În cazul în care datele dumneavoastră nu sunt prelucrate în temeiul unui contract, Szel-Mob va păstra datele pe perioada necesară atingerii scopului pentru care datele în cauză au fost furnizate în mod legal, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data furnizării. În acest sens, Szel-Mob va avea în vedere și perioada aferentă termenului de prescripție al eventualelor drepturi sau obligații aplicabile, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală, dacă va fi cazul.

 

Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

În funcție de locațiile în care se află serverele colaboratorilor Szel-Mob sau ale împuterniciților săi, pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se află anumiți destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale să fie transferate, după caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spațiului Economic European, inclusiv către: 

 •      Republica Cehă (spre exemplu, în cazul în care ne contactați prin intermediul aplicației de chat online disponibile pe site-ul www.szelmob.ro, pentru a ne transmite un mesaj sau o solicitare, în afara intervalului orar în care activăm, va fi necesară introducerea adreselor de e-mail ale persoanelor în cauză în aplicația oferită de Smartsupp) În acest sens, pentru a lua cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Szel-Mob , vă recomandăm să accesați și următoarea adresă:https://www.smartsupp.com/help/privacy/.   
 •     Irlanda (către Facebook Irland Ltd., spre exemplu, în cazul în care ne contactați prin intermediul contului de Facebook Szel-Mob administrat de Szel-Mob sau distribuiți conținut, spre exemplu metadate, sau comunicări prin intermediul acestui cont). În acest sens, pentru a lua cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Szel-Mob , vă recomandăm să accesați și următoarea adresă: https://www.facebook.com/privacy/explanation

De asemenea, este posibil ca în cazul în care legea impune expres sau în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea de către Szel-Mob a contractului, respectiv a obligațiilor asumate față de dumneavoastră, sau în cazul în care v-ați exprimat în mod expres consimțământul în acest sens, ca anumite date personale să fie transferate către state terțe aflate în afara Uniunii Europene, sau ale Spațiului Economic European, precum: 

 •     Statele Unite ale Americii (spre exemplu, în cazul în care în vederea notificării clienților noștri care și-au exprimat în mod valabil consimțământul în acest sens, sau al persoanelor care au solicitat să primească Newsletter-uri din partea noastră, cu privire la data, ora și locul desfășurării evenimentelor Szel-Mob / reducerilor unor produse, pentru care aceștia au solicitat și/sau contractat în prealabil serviciile noastre, este necesară introducerea adreselor de e-mail ale persoanelor în cauză în aplicația oferită de MailChimp). MailChimp este deținută de grupul The Rocket Science GFroup LLc care face parte din Cadrul Scuturilor de confidențialitate UE – SUA. În acest sens, vă recomandăm să accesați și următoarea adresă: https://mailchimp.com/legal/privacy/, pentru a lua cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Szel-Mob .     
 •     Statele Unite ale Americii (spre exemplu, în cazul în care în vederea desemnării câștigătorilor unei Campanii promoționale organizate de către Szel-Mob este necesară folosirea serviciilor oferite de Woobox LLC). Woobox LLC face parte din Cadrul Scuturilor de confidențialitate UE- SUA. În acest sens, vă recomandăm să accesați și următoarele adrese:https://woobox.com/privacy și https://woobox.com/gdpr, pentru a lua cunoștință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Szel-Mob .

În situația în care, cu titlu excepțional, suplimentar față de cele prevăzute mai sus, în vederea executării unui contract și/sau a unor obligații asumate față de terți, Szel-Mob efectuează din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce vă afectează sau privește, într-un stat terț, vor fi implementate măsuri de protecție determinate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal 

În baza legislației aplicabile, în calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, printre care și următoarele:

Dreptul de acces – mai exact,dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care că privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații relevante în legătură cu acestea, precum: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; sau, în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora.

Dreptul la rectificare - mai exact, dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor – mai exact, dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; sau dacă vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării - mai exact, dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cum ar fi cazul în care contestați exactitatea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor – mai exact, dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție – mai exact, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Szel-Mob . De asemenea, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel.

Dreptul de a depune o plângere. – mai exact, aveți dreptul de a vă adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), în cazul în care apreciați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate.

Aveți posibilitatea de a exercita oricând, oricare dintre drepturi, de a accesa și actualiza oricând datele furnizate sau de a obține informații suplimentare. Pentru aceasta puteți utiliza datele noastre de contact prevăzute mai sus. Szel-Mob vă va furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legislației aplicabile, această perioadă poate fi prelungită cu două luni dacă va fi necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Securitatea datelor cu caracter personal 

Szel-Mob depune toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. Aceste măsuri de securitate sunt actualizate și evaluate constant pentru a asigura în permanență prelucrarea datelor dumneavoastră în condiții de siguranță.